Menu

學雜費減免申請流程

每年六月及十二月第一週集中受理舊生學雜費減免申請
每年九月開學當周受理新生學雜費減免申請。