2024 වසන්ත හා ගිම්හාන ප්‍රදර්ශන මාලාව "The Artist's Wish" Ni Ruihong Solo Exhibition
2024 කලාකරු නේවාසික වැඩසටහන
2024 වසන්ත හා ගිම්හාන "ඩිජිටල් නිර්මාණය සහ NFT එකතු කිරීමේ ප්‍රදර්ශනය-ඔහු, ඇය, එය∈Multiverse"
සීමාසහිත දේශපාලන පැල සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය
මෙනු