د 2024 پسرلي او دوبي نندارتون لړۍ "د هنرمند هیله" نی روی هونګ سولو نندارتون
د 2024 هنرمند د استوګنې پروګرام
د 2024 پسرلی او دوبی "د ډیجیټل جوړونې او د NFT راټولولو نندارتون - He, She, It∈ Multiverse"
د سیاسي کښت پروژې انټرنشپ محدودیت
غورنۍ

د زده کونکي جایزې، سبسایډي او د ژوند چارې