مجموعه نمایشگاه های بهار و تابستان 2024 "آرزوی هنرمند" نمایشگاه انفرادی Ni Ruihong
برنامه Artist-in-Residence 2024
بهار و تابستان 2024 "نمایشگاه خلق دیجیتال و مجموعه NFT-He, She, It∈Multiverse"
پروژه کاشت سیاسی کارآموزی محدود
فهرست

جوایز دانشجویی، یارانه و امور زندگی